logo Unii Europejskiej
A A A
Log on / Register |

Informacja na temat przetwarzania danych w ramach Platformy e-Kariera.

 

Jesteś Studentem/Absolwentem?

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.(zwanego dalej „Rozporządzeniem”) informuję, iż:

Administrator danych osobowych.

Dane Administratorów Danych:

 • Akademia Finansów i Biznesu Vistula, ul. Stokłosy 3, 02-787 Warszawa, adres e-mail: info@vistula.edu.pl,
 • Szkoła Główna Turystyki i Hotelarstwa Vistula, ul. Stokłosy 3, 02-787 Warszawa, adres email: info@vistula.edu.pl,

Kontakt to Inspektora, adres e-mail: iod@vistula.edu.pl

 

W jakim celu, na jakiej podstawie oraz jak długo przetwarzamy Twoje dane osobowe?

W przypadku studentów i absolwentów:

 • administrowanie kontem użytkownika Platformy e-Kariera. Kontaktowanie się w celu przesyłania proponowanych przez pracodawców ofert pracy, praktyk, staży. Podstawą prawną przetwarzania danych jest dobrowolna zgoda osoby wyrażona poprzez utworzenie konta w serwisie. Przetwarzanie danych odbywać się będzie do momentu wycofania zgody, np. poprzez usunięcie konta lub skontaktowanie się w tym celu z administratorem danych,
 • przesłanie newsletter’a na podany adres e-mail, dot. najważniejszych wydarzeń związanych z uczelniami Grupy Vistula oraz realizowanych szkoleń. Podstawą prawną przetwarzania danych jest dobrowolna zgoda. Dane będą przetwarzane do czasu wycofania udzielonej zgody, co nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych w okresie, zanim zgoda została wycofana.
 • udostępnianie danych pracodawcom, którzy są użytkownikami Platformy, w celu nawiązania kontaktu, w związku z możliwą pracą, stażem, praktyką. Podstawą prawną przetwarzania danych jest dobrowolna zgoda użytkownika, na zapisanie się do bazy karier. Dane będą przetwarzane do czasu wycofania udzielonej zgody.
 • Przeprowadzanie badań kompetencji oraz badań ankietowych. Podstawą prawną przetwarzania danych jest zgoda osoby, poprzez dobrowolne przystąpienie do badania lub wypełnienie ankiety. Dane będą przetwarzane do czasu wycofania zgody na korzystanie z Platformy e-Kariera.

W przypadku pracodawców oraz wykładowców:

 • administrowanie kontem użytkownika Platformy e-Kariera. Podstawą prawną przetwarzania danych jest dobrowolna zgoda osoby wyrażona poprzez utworzenie konta w serwisie. Przetwarzanie danych odbywać się będzie do momentu wycofania zgody, np. poprzez usunięcie konta lub skontaktowanie się w tym celu z administratorem danych,

 

Odbiorcy danych

 • Upoważnieni pracownicy administratora danych, w tym również wykładowcy,
 • Usługodawcy, którym w drodze umowy powierzono przetwarzanie danych osobowych na potrzeby realizacji usług świadczonych dla administratora danych, w szczególności podmioty takie, jak Call Center, dostawcy usług IT, , firmy realizujące usługi mailingowe - w zakresie niezbędnym do prawidłowego wykonania zleconych usług,
 • Podmioty (potencjalni pracodawcy) zarejestrowane na Platformie e-Kariera, którym dane będą udostępniane w związku z zainteresowaniem współpracą ze studentem/absolwentem.
 •  

Prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych Przysługuje Pani/Panu prawo:

 • dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania.
 • do przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego, w przypadku przetwarzania danych w celu zawarcia i wykonywania umowy/zamówienia.
 • do ograniczenia przetwarzania danych lub do ich usunięcia („prawo do bycia zapomnianym”)
 • do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Czy podanie danych osobowych jest konieczne?

 • Podanie nam danych jest dobrowolne, ale niezbędne, w celu korzystania z Platformy dla użytkownika zarejestrowanego i niezbędne do udziału w procesach rekrutacyjnych, szkoleniowych oraz badania kompetencji.

Jak możesz zmienić swoje dane oraz wyrażone zgody?

 W przypadku bazy biura karier, zmiany ustawień wyrażonych zgód, jak również usunięcie konta można zrealizować poprzez kontakt z administratorem danych osobowych lub biurem karier.

Grupa Uczelni Vistula nie odpowiada za poprawność i aktualność wydarzeń/szkoleń/ofert pracy publikowanych w serwisie biura karier.

 

Jestem wykładowcą?

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.(zwanego dalej „Rozporządzeniem”) informuję, iż:

Administrator danych osobowych.

Dane Administratorów Danych:

 • Akademia Finansów i Biznesu Vistula, ul. Stokłosy 3, 02-787 Warszawa, adres e-mail: info@vistula.edu.pl,
 • Szkoła Główna Turystyki i Hotelarstwa Vistula, ul. Stokłosy 3, 02-787 Warszawa, adres email: info@vistula.edu.pl,

Inspektor ochrony danych

Na podstawie art. 37 ust. 1 RODO Administratorzy danych wyznaczyli P. Tomasza Wojtysia na inspektora ochrony danych. Osoby, których dane dotyczą mogą kontaktować się z inspektorem ochrony danych we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem ich danych osobowych oraz z wykonywaniem praw przysługujących im na mocy RODO. Kontakt to Inspektora, adres e-mail: iod@vistula.edu.pl

 

W jakim celu, na jakiej podstawie oraz jak długo przetwarzamy Twoje dane osobowe?

 • administrowanie kontem użytkownika w serwisie biura karier. - podstawa prawna przetwarzania danych - dobrowolna zgoda osoby wyrażona poprzez utworzenie konta w serwisie. Przetwarzanie danych odbywać się będzie do momentu wycofania zgody, np. poprzez usunięcie konta,
 • Udostępnione przez Pana/ią dane osobowe, będą wykorzystywane do korespondencji i kontaktu z Panem/ią, w celu udostępniania odpowiednich ofert pracy, praktyk, staży, przesłaniu newsletteru dot. najważniejszych wydarzeń oraz szkoleń. Pana/i dane nie będą udostępniane osobom trzecim. Dane te są dostępne tylko dla Grupy Uczelni Vistula. Założenie użytkownika w niniejszym serwisie jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie wprowadzonych danych przez Grupę Uczelni Vistula.
 • Przesyłania informacji dot. najważniejszych wydarzeń oraz realizowanych szkoleń;
 • Przeprowadzenia badań kompetencji i badań ankietowych

Podstawą do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest:

 • 6 ust. 1 lit. B i C ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO),
 • 2 ust. 1 p. 1a, 1b, 1c, 1d, 1e i art. 6 ust. 1 p. 3 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy z dnia 20 kwietnia 2004 r. Dz. U. z 2018 r. poz. 1265 i 1149,
 • 12, art. 13, art. 28 ust. 1 p. 1 ustawy prawo o szkolnictwie wyższym z dnia 27 lipca 2005 r. Dz. U. 2017.2183 tj. z dnia 2017.11.28.

 

Odbiorcy danych

 • Upoważnieni pracownicy administratora danych,
 • Usługodawcy, którym w drodze umowy powierzono przetwarzanie danych osobowych na potrzeby realizacji usług świadczonych dla administratora danych, w szczególności podmioty w zakresie niezbędnym do prawidłowego wykonania zleconych usług,
 • Podmioty będące niezależnymi administratorami danych, którym dane będą udostępniane w związku z realizowaną umową na rzecz osoby, której dane dotyczą,
 • Dane osobowe są również wprowadzane do systemu POLON, zintegrowanego systemu informacji o nauce i szkolnictwie wyższym, który wspiera pracę Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, a także Głównego Urzędu Statystycznego oraz Centralnej Komisji do spraw Stopni i Tytułów. Dobrowolność podania danych Podanie danych do realizacji umowy jest dobrowolne, lecz niezbędne do jej realizacji. Podanie danych do celów marketingowych jest dobrowolne.

Prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych Przysługuje Pani/Panu prawo:

 • dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania.
 • sprzeciwu wobec przetwarzania danych na potrzeby profilowania.
 • wycofania udzielonej dobrowolnie zgody na marketing usług pozostałych uczelni z Grupy Vistula. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych, którego dokonano zanim zgoda została wycofana.
 • do przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego, w przypadku przetwarzania danych w celu zawarcia i wykonywania umowy/zamówienia.
 • do ograniczenia przetwarzania danych lub do ich usunięcia („prawo do bycia zapomnianym”)
 • do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Czy podanie danych osobowych jest konieczne?

 • Podanie nam danych jest dobrowolne, ale niezbędne, w celu skorzystania z systemu dla użytkownika zarejestrowanego i niezbędnym do udziału w procesach ankietowych, szkoleniowych oraz badania kompetencji.

Jak możesz zmienić swoje dane oraz wyrażone zgody?

 W przypadku bazy biura karier, zmiany ustawień wyrażonych zgód, jak również usunięcie konta można zrealizować poprzez kontakt z administratorem danych osobowych lub biurem karier.

 Grupa Uczelni Vistula nie odpowiada za poprawność i aktualność wydarzeń/szkoleń publikowanych w serwisie biura karier.

 

 

Jestem pracodawcą?

 Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.(zwanego dalej „Rozporządzeniem”) informuję, iż:

Administrator danych osobowych.

Dane Administratorów Danych:

 • Akademia Finansów i Biznesu Vistula, ul. Stokłosy 3, 02-787 Warszawa, adres e-mail: info@vistula.edu.pl,
 • Szkoła Główna Turystyki i Hotelarstwa Vistula, ul. Stokłosy 3, 02-787 Warszawa, adres email: info@vistula.edu.pl,

Inspektor ochrony danych

Na podstawie art. 37 ust. 1 RODO Administratorzy danych wyznaczyli P. Tomasza Wojtysia na inspektora ochrony danych. Osoby, których dane dotyczą mogą kontaktować się z inspektorem ochrony danych we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem ich danych osobowych oraz z wykonywaniem praw przysługujących im na mocy RODO. Kontakt to Inspektora, adres e-mail: iod@vistula.edu.pl

 

W jakim celu, na jakiej podstawie oraz jak długo przetwarzamy Twoje dane osobowe?

 • administrowanie kontem użytkownika w serwisie biura karier. - podstawa prawna przetwarzania danych - dobrowolna zgoda osoby wyrażona poprzez utworzenie konta w serwisie. Przetwarzanie danych odbywać się będzie do momentu wycofania zgody, np. poprzez usunięcie konta,
 • Udostępnione przez Pana/ią dane osobowe, będą wykorzystywane do korespondencji i kontaktu z Panem/ią, w celu udostępniania odpowiednich ofert pracy, praktyk, staży, udziału firmy/organizacji w procesach rekrutacyjnych, przesłaniu newsletteru dot. najważniejszych wydarzeń oraz szkoleń. Pana/i dane nie będą udostępniane osobom trzecim. Dane te są dostępne tylko dla Grupy Uczelni Vistula.  Założenie użytkownika w niniejszym serwisie jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie wprowadzonych danych przez Grupę Uczelni Vistula.
 • Przesyłania informacji dot. najważniejszych wydarzeń oraz realizowanych szkoleń;

Podstawą do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest:

 • 6 ust. 1 lit. B i C ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO),
 • 2 ust. 1 p. 1a, 1b, 1c, 1d, 1e i art. 6 ust. 1 p. 3 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy z dnia 20 kwietnia 2004 r. Dz. U. z 2018 r. poz. 1265 i 1149,
 • 12, art. 13, art. 28 ust. 1 p. 1 ustawy prawo o szkolnictwie wyższym z dnia 27 lipca 2005 r. Dz. U. 2017.2183 tj. z dnia 2017.11.28.

 

Odbiorcy danych

 • Upoważnieni pracownicy administratora danych, w tym również wykładowcy,
 • Usługodawcy, którym w drodze umowy powierzono przetwarzanie danych osobowych na potrzeby realizacji usług świadczonych dla administratora danych, w szczególności podmioty takie, jak Call Center, agencje rekrutujące studentów, dostawcy usług IT, firmy księgowe, firmy windykacyjne, agencje reklamowe, firmy realizujące usługi mailingowe - w zakresie niezbędnym do prawidłowego wykonania zleconych usług,
 • Podmioty będące niezależnymi administratorami danych, którym dane będą udostępniane w związku z realizowaną umową na rzecz osoby, której dane dotyczą, w szczególności podmioty realizujące usługi: płatności elektronicznych, bankowe, kurierskie, pocztowe, prawne.
 • Dane osobowe są również wprowadzane do systemu POLON, zintegrowanego systemu informacji o nauce i szkolnictwie wyższym, który wspiera pracę Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, a także Głównego Urzędu Statystycznego oraz Centralnej Komisji do spraw Stopni i Tytułów. Dobrowolność podania danych Podanie danych do realizacji umowy jest dobrowolne, lecz niezbędne do jej realizacji. Podanie danych do celów marketingowych jest dobrowolne.

Prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych Przysługuje Pani/Panu prawo:

 • dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania.
 • sprzeciwu wobec przetwarzania danych na potrzeby profilowania.
 • wycofania udzielonej dobrowolnie zgody na marketing usług pozostałych uczelni z Grupy Vistula. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych, którego dokonano zanim zgoda została wycofana.
 • do przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego, w przypadku przetwarzania danych w celu zawarcia i wykonywania umowy/zamówienia.
 • do ograniczenia przetwarzania danych lub do ich usunięcia („prawo do bycia zapomnianym”)
 • do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Czy podanie danych osobowych jest konieczne?

 • Podanie nam danych jest dobrowolne, ale niezbędne, w celu skorzystania z systemu dla użytkownika zarejestrowanego i niezbędnym do udziału w procesach rekrutacyjnych, szkoleniowych oraz badania kompetencji.

Jak możesz zmienić swoje dane oraz wyrażone zgody?

 W przypadku bazy biura karier, zmiany ustawień wyrażonych zgód, jak również usunięcie konta można zrealizować poprzez kontakt z administratorem danych osobowych lub biurem karier.